ژجیانگ DongShuo شرکت انرژی جدید با مسئولیت محدود

Office:Tower 1,No.19 Xintang Road,Jianggan District,Hangzhou

شماره 56772661-0571
فکس: 56772663-0571

الکترونیکی: info@dsneg.com

وب:https://www.dsneg.com/(انگلیسی)

          http://www.dsisolar.com/( اسپانیایی)

          http://www.dsnsolar.com/(فرانسوی)