منابع نقشه خورشیدی جهان

- Dec 06, 2018-

نقشه ها و داده ها برای جهانی به موازات Global Atlas Solar منتشر شده است که توسط گروه بانک جهانی منتشر شده است که توسط ESMAP تأیید شده و توسط Solargis تهیه شده است. تمام نقشه ها در این صفحه توسط مجوز بانک جهانی تحت مجوز مجوز خلاقیت مشترک ( CC BY 3.0 IGO ) مجاز می باشند . شما برای دانلود، به اشتراک گذاری، سازگاری، استفاده از نقشه ها آزاد هستید، اما باید اختصاص دهید: © 2017 بانک جهانی، اطلاعات منابع خورشیدی: Solargis.Solar resource maps of World 900