عوامل موثر در طراحی سیستم تولید انرژی خورشیدی

- Aug 02, 2018-

1. سیستم انرژی خورشیدی کجاست؟

وضعیت تابش خورشیدی در این سرزمین چیست؟

2. چقدر قدرت سیستم را بار می کند؟

3. ولتاژ خروجی سیستم چقدر است، DC یا Exchange؟

4. چند ساعت سیستم باید هر روز کار کند؟

5. اگر قرار گرفتن در معرض نور روز در آب و هوای بارانی وجود نداشته باشد، سیستم باید چندین روز به طور مداوم عرضه کند؟

6. بار وضعیت، مقاومت خالص، ظرفیت یا حساسیت الکتریکی، شروع جریان چقدر است؟

7. تعداد مورد نیاز سیستم